Ingcaciso yoPhando (isiXhosa version)

This study forms part of my Masters dissertation in Urban and Regional Planning at the University of Cape Town, titled “A Critical Evaluation of Bicycling Level-of-Service Tools in a Cape Town mobility corridor”.

This means that the dissertation seeks to offer an assessment of whether a certain approach to the planning of bicycling infrastructure, known as Bicycle Level-of-Service, is appropriate for the context of Cape Town’s Far South (chiefly Fish Hoek, Masiphumelele, Ocean View and Kommetjie).

These ‘tools’ mostly take the form of tables, on which neighbourhoods and roads can be assessed in terms of how bicycle-friendly they are. Routes which score highly by the criteria of the Bicycle Level-of-Service tools are routes that offer safe, convenient, pleasant and efficient cycling to a wide variety of cyclists. However, most of these tools are designed for use in the developed world (especially Europe, Australia and New Zealand, Canada and the USA).

My study asks whether these tools might also be appropriate for use in South African cities, and, if not, how they should be modified to be more appropriate.

In order to find this out, I am asking commuter cyclists (people who use a bicycle as a form of transport) about their cycling experiences in the Fish Hoek-Masiphumelele-Ocean View neighbourhoods and surrounds. I want to know which factors actually determine when they do and do not use their bicycles to get around, and how important each of these factors are at different times of day or under different conditions.

Some of the factors I expect to hear about include:

 • safety from injury
 • safety from crime
 • weather
 • street lighting and visibility
 • riding alone versus in a group
 • secure bicycle parking
 • cost
 • time

For more detail, please see the full description of the study.

isiXhosa:

Olu phando luquka inxalenye yethisisi yam yesidanga se-Masters kuCwangciso lweNgingqi neDolophu kwiYunivesithi yaseKapa, enomxholo othi “Uhlalutyo Olubalulekileyo lweziXhobo zeQondo lweNkonzo kwijelo lokuhambahamba eKapa”.

Oku kuthetha ukuba ithisisi ifuna ukunikeza uhlolo lokuba enoba indlela ethile kucwangciso lwezibonelelo ezilulutho zokuqhuba ibhayisikile, olwaziwa ngokuthi Iqondo lweNkonzo lweBhayisikile, lufanelekile kummandla we-Far South waseKapa (ingakumbi e-Fish Hoek, eMasiphumelele, e-Ocean View nase-Kommetjie).

Ezi ‘zixhobo’ zingohlobo lweetafile, apho ubumelwane neendlela zingahlolwa ngokuhambisana nendlela ezilungele ngayo ukusebenzisa ibhayisikile. Iindlela ezifumana amanqaku aphezulu ngokweemfuneko zezixhobo zeQondo lweNkonzo ziindlela ezinikeza ukuqhuba ibhayisikile okukhuselekileyo, okulula, nokungenamagingxigingxi kubaqhubi beebhayisikile abohlukahlukeneyo. Noko ke, inkoliso yezi zixhobo ziyilelwe ukusetyenziswa kwihlabathi eluphuhlisiweyo (ingakumbi eYurophu, eOstreliya nase-New Zealand, eKhanada nase-USA).

Uphando lufuna ukwazi enoba ezi zixhobo zisenokufaneleka ukusetyenziswa kwizixeko zaseMzantsi Afrika, yaye, ukuba akunjalo, zifanele zilungiswe njani ukuze zifaneleke ngakumbi.

Ukuze ndifumanise oku, ndibuza abaqhubi beebhayisikile (abantu abasebenzisa ibhayisikile njengohlobo lwezothutho) malunga namava abo okuqhuba ibhayisikile ebumelwaneni base-Fish Hoek, eMasiphumelel, e-Ocean View nakwiindawo ezikufutshane. Ndifuna ukwazi yiyiphi imiba egqibayo ukuba ibhayisikile bayisebenzisa nini ukuze bafikelele iindawo, yaye ibaluleke kangakanani le miba kumaxesha ohlukeneyo osuku okanye phantsi kweemeko ezohlukeneyo.

Eminye imiba endilindele ukuva ngayo iquka:

 • ukhuseleko kumonzakalo
 • ukhuseleko kulwaphulo-mthetho
 • imozulu
 • ukukhanya kwezibane zestrato nokubonakala
 • ukuqhuba wedwa xa kuthelekiswa xa ukwiqela
 • ukupaka ibhayisikile okukhuselekileyo
 • intlawulo
 • ixesha

Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, bona ingcaciso epheleleyo yophando (IsiNgesi).