Fichier_000

Olu phando luquka inxalenye yethisisi yam yesidanga se-Masters kuCwangciso lweNgingqi neDolophu kwiYunivesithi yaseKapa, enomxholo othi “Uhlalutyo Olubalulekileyo lweziXhobo zeQondo lweNkonzo kwijelo lokuhambahamba eKapa”.

Oku kuthetha ukuba ithisisi ifuna ukunikeza uhlolo lokuba enoba indlela ethile kucwangciso lwezibonelelo ezilulutho zokuqhuba ibhayisikile, olwaziwa ngokuthi Iqondo lweNkonzo lweBhayisikile, lufanelekile kummandla we-Far South waseKapa (ingakumbi e-Fish Hoek, eMasiphumelele, e-Ocean View nase-Kommetjie).

Ezi ‘zixhobo’ zingohlobo lweetafile, apho ubumelwane neendlela zingahlolwa ngokuhambisana nendlela ezilungele ngayo ukusebenzisa ibhayisikile. Iindlela ezifumana amanqaku aphezulu ngokweemfuneko zezixhobo zeQondo lweNkonzo ziindlela ezinikeza ukuqhuba ibhayisikile okukhuselekileyo, okulula, nokungenamagingxigingxi kubaqhubi beebhayisikile abohlukahlukeneyo. Noko ke, inkoliso yezi zixhobo ziyilelwe ukusetyenziswa kwihlabathi eluphuhlisiweyo (ingakumbi eYurophu, eOstreliya nase-New Zealand, eKhanada nase-USA).

Uphando lufuna ukwazi enoba ezi zixhobo zisenokufaneleka ukusetyenziswa kwizixeko zaseMzantsi Afrika, yaye, ukuba akunjalo, zifanele zilungiswe njani ukuze zifaneleke ngakumbi.

Ukuze ndifumanise oku, ndibuza abaqhubi beebhayisikile (abantu abasebenzisa ibhayisikile njengohlobo lwezothutho) malunga namava abo okuqhuba ibhayisikile ebumelwaneni base-Fish Hoek, eMasiphumelel, e-Ocean View nakwiindawo ezikufutshane. Ndifuna ukwazi yiyiphi imiba egqibayo ukuba ibhayisikile bayisebenzisa nini ukuze bafikelele iindawo, yaye ibaluleke kangakanani le miba kumaxesha ohlukeneyo osuku okanye phantsi kweemeko ezohlukeneyo.

Eminye imiba endilindele ukuva ngayo iquka:

  • ukhuseleko kumonzakalo
  • ukhuseleko kulwaphulo-mthetho
  • imozulu
  • ukukhanya kwezibane zestrato nokubonakala
  • ukuqhuba wedwa xa kuthelekiswa xa ukwiqela
  • ukupaka ibhayisikile okukhuselekileyo
  • intlawulo
  • ixesha

Ukuze ufumane iinkcukacha ezingakumbi, bona ingcaciso epheleleyo yophando (IsiNgesi).